18.05.2021.
 
   ARHIV

 

Po protokolu, molim!

Softver upravlja načinom komuniciranja i saradnje između kompjuteri u mreži. Ali šta kada su ti kompjuteri različiti? Kada, recimo, neki Pentium jedinica ili neki 486 kompjuter treba da razmijeni poruke sa Pentiumom četvorkom?
Tu stupaju na scenu protokoli, odnosno skup prethodno dogovorenih pravila o načinu razmjene podataka između dva ili više kompjutera.
Ili, još jednostavnije rečeno, protokol je jezik kojim se sporazumijevaju kompjuteri.

Postoje razne vrste protokola koji su definisani za različite mrežne usluge. Internet je, na primjer, zasnovan na TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) familiji protokola. IP protokol je sličan poštanskom sistemu. On korisniku omogućava da adresira pošiljku i da je ubaci u sistem, ali ne uspostavlja direktnu vezu s primaocem poruke. TCP/IP protokol uspostavlja direktnu (virtuelnu) vezu između pošiljaoca i primaoca poruke i omogućava im razmjenu podataka. TCP protokol garantuje isporuku podataka/poruke i garantuje da će isporučeni podaci/poruke imati isti oblik i poredak po kojem su poslani.

Protokolom je određeno sljedeće:
- način na koji kompjuter koji šalje poruku pokazuje da je završio slanje,
- način na koji kompjuter koji prima poruku pokazuje da je primio poruku,
- način provjere grešaka.

Svaki protokol ima svoje prednosti i mane: neki su jednostavniji od drugih, neki pouzdaniji, neki brži. Pored TCP/IP protokola, na Internetu se koriste i SMTP, FTP, HTTP i NNTP