18.05.2021.
 
   ARHIV

 

ON je mozak kompjutera

Ko je glavni u kompjuteru?
Pitanje je možda čudno, ali ne i odgovor!
Glavni dio kompjutera je centralni procesor - CPU (Central Processing Unit)! Nazivaju ga i mozak kompjutera. On je gazda, on je glavni... zato jer daje uputstva drugim djelovima računara šta da rade, tj. koje operacije da obavljaju. I ne samo to. CPU još i usklađuje rad djelova računara i nadgleda i tok operacija.

Centralni procesor se nalazi na matičnoj ploči i sastoji se od upravljačke jedinice, artimetičko-logičke jedinice i registara.

Upravljačka jedinica "čita", odnosno pribavlja instrukcije iz memorije, dekodira ih i omogućava izvršavanje tih instrukcija. Kako? Tako što šalje upravljačke signale pomoću kojih artimetičko-logička jedinica, memorija i ulazno-izlazne jedinice izvode potrebne operacije.

Aritmetičko-logička jedinica obavlja, kao što joj i ime to kaže, aritmetičke i logičke operacije s podacima koji joj se dovode. Koju će operaciju aritmetičko-logička jedinica obaviti i s kojim podacima, određuje upravljačka jedinica preko upravljačkih signala.

U registrima se nalaze osnovni podaci od kojih se polazi, zatim međurezultati i rezultati računskih operacija, adrese podataka u memoriji, komande koje treba izvršiti itd.